top of page

ਅਪੰਗਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ
ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010

ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ

1 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (DDA) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, DDA ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ - ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈਫੇ, ਬੈਂਕ, ਸਿਨੇਮਾਘਰ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ

 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ

 • ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ

 • ਕੰਮ ਉੱਤੇ

 • ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ

 • ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ

 • ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ (25 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ)

 • ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ

 

The ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ  ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ।

"ਅਯੋਗ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 • ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ

 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਰਥ ਹਨ:

 • 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

 • 'ਲੰਬੇ-ਮਿਆਦ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

 • 'ਸਾਧਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਧੋਣਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”]

ਵਾਜਬ ਸਮਾਯੋਜਨ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।

 

ਵਾਜਬ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 0191 213 1010 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।

McKeag & Co ਨੂੰ ਟਾਇਨਸਾਈਡ 'ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ (0191) 213 1010 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

bottom of page